INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH
ÚDAJOV

V zmysle §19 ods. 1 a 2 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, je prevádzkovateľ povinný poskytnúť dotknutej osobe pri ich získavaní nasledujúce informácie:

 

Prevádzkovateľ:

S projekty s.r.o.
Sídlo: 338 013 03 Krasňany
tel.: 0911 134 254
e-mail: dasa.sochova@sprojekty.sk

Zodpovedná osoba:  
Nie je vymenovaná

Účel spracúvania osobných údajov:
zaslanie cenovej ponuky zákazníkovi na základe jeho žiadosti

Právny základ spracúvania osobných údajov:
13 ods.1 písm. b) Zákona č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: „spracúvanie osobných údajov je mnevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby

Príjemcovia získaných osobných údajov:
osobné údaje sa neposkytujú tretím stranám – ( podobne ako vyššie, ak údaje „nevidí“ správca webu, resp. IT riešení vo Vašej spoločnosti. Ak áno, bude    treba uviesť ich údaje spolu informáciou napr. „správca internetovej stránky“ a   podobne.

Doba uchovávania osobných údajov:
do vyriešenia dopytu zákazníka

Dôvod poskytnutia – vyžadovania osobných údajov:
Prevádzkovateľ vyžaduje osobné údaje za účelom zaslania cenovej ponuky zákazníkovi a následného uzavretia Zmluvy. Pokiaľ osobné údaje nebudú poskytnuté, nebude možné vyhovieť žiadosti dotknutej osoby

Sprostredkovatelia poverení prevádzkovateľom:
Nie sú vymenovaní ( ak údaje „nevidí“ správca webu, resp. IT riešení vo Vašej spoločnosti. Ak áno, bude treba uviesť ich údaje spolu informáciou napr. „správca internetovej stránky“ a podobne.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknuté osoby ktorých osobné údaje spracúva prevádzkovateľ
majú tieto práva:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich
    sa dotknutej osoby,
  • právo na opravu osobných údajov,
  • právo na prenosnosť osobných údajov
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať, ak bol udelený
  • právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov
  • právo namietať spracúvanie osobných údajov

Ak sú osobné údaje spracúvané nezákonne, pominul dôvod na ich spracúvanie, alebo dotknutá osoba odvolala svoj súhlas so spracovaním jej osobných údajov, má dotknutá osoba:

  • právo na vymazanie osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov